Preise

Fichte 2b+: 98-100 €/fm
Kiefer 2b+: 77-80 €/fm
Faserholz: 32-33 €/fm
Brennholz Nadelholz: 30 €/rm
Brennholz Laubholz: 35 €/rm

und weitere …